LẬP TRÌNH C# CĂN BẢN

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về C#, học trực tiếp lý thuyết & thực hành ngay trên máy, dựa trên nguyên tắc Step by step và Learn by Example. Lớp học được thiết kế dành cho người chưa có kiến thức về lập trình.

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Lập trình căn bản
Thời Lượng: 24 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về C#, học trực tiếp lý thuyết & thực hành ngay trên máy, dựa trên nguyên tắc Step by step và Learn by Example. Lớp học được thiết kế dành cho người chưa có kiến thức về lập trình.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản về ngôn ngữ C#.
- Xây dựng ứng dụng quản lý đơn giản kết nối CSDL MS-SQL Server 2012.
- Bước đầu tiếp cận với hướng lập trình web và lập trình trên thiết bị di dộng.
- Cung cấp nền tảng kiến thức học tiếp các lớp về lập trình.
+ Lập trình Web. 
+ Lập trình thiết bị di động.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức căn bản phổ thông, suy luận, yêu thích lập trình.

TÀI LIỆU HỌC

Tài liệu

NỘI DUNG HỌC

Phần 1 - Cơ bản ngôn ngữ C#

+ Giới thiệu ngôn ngữ C# 2012
+ Môi trường lập trình
+ Biến, hằng, toán tử
+ Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2012
+ Kiểu dữ liệu
+ Cấu trúc điều khiển
+ Cấu trúc lặp

Phần 2 - Xây dựng Windows Forms Application

+ Sử dụng Visual Studio 2012
+ Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, …
+ Menu và ToolBar
+ Common Dialog

Phần 3 - Array – String – Exception

+ Mảng 1 chiều
+ Mảng nhiều chiều
+ String
+ Exception

Phần 4 - Class – Object - Method

+ Khái niệm
+ Định nghĩa lớp (Class)
+ Phương thức (Method)

Phần 5 - SQL Server

+ Tổng quan về SQL
+ Tổng quan về CSDL quan hệ
+ Table (Bảng)
+ Câu lệnh truy vấn
+ Một số hàm thường dùng trong SQL Server

Phần 6 - Lập trình kết nối CSDL SQL Server

+ Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu.
+ Đưa dữ liệu lên các đối tượng ListBox / ComboBox - DataGridView
+ Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET