LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

Khóa học lập trình Java căn bản giúp cho bạn có thể tiếp cận được với ngôn ngữ lập trình một cách dễ dàng nhất. Khóa học cung cấp cho các bạn học viên hiểu rõ quy trình giải quyết một bài toán, phương pháp lập trình hướng đối tượng và kỹ năng lập trình trong Java, từ đó các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ khác cũng như các ngôn ngữ lập trình ở mức độ cao hơn một cách dễ dàng.

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Lập trình căn bản
Thời Lượng: 24 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học lập trình Java căn bản giúp cho bạn có thể tiếp cận được với ngôn ngữ lập trình một cách dễ dàng nhất. Khóa học cung cấp cho các bạn học viên hiểu rõ quy trình giải quyết một bài toán, phương pháp lập trình hướng đối tượng và kỹ năng lập trình trong Java, từ đó các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ khác cũng như các ngôn ngữ lập trình ở mức độ cao hơn một cách dễ dàng.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Nắm được kiến thức căn bản nhất của lập trình java.

- Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ khác.

- Có kiến thức để có thể tham gia các khóa học lập trình khác như lập trình android, lập trình Game Mobile…..

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

-      Các bạn chưa biết lập trình, muốn đi theo hướng lập trình.

-      Các bạn đã đi làm mong muốn chuyển hướng lập trình, muốn học tập để phục vụ nhu cầu công việc của mình.

TÀI LIỆU HỌC

Tài liệu

NỘI DUNG HỌC

Bài 1. Giới thiệu về OOP và Java

Bài 2: Biến và các toán tử

Bài 3: Ra quyết định và vòng lặp

Bài 4: Class

Bài 5: Mảng

Bài 6: Package và định dạng truy cập

Bài 7: Kế thừa và Interface

Bài 8: Phân loại lớp

Bài 9: Ngoại lệ