LẬP TRÌNH QUẢN LÝ CSDL C#

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về C#. Phân tích và thiết kế CSDL, tạo lập, thao tác và quản trị CSDL trên nền tảng Microsoft SQLServer 2012 nhằm xây dựng các ứng dụng quản lý.

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Lập trình căn bản
Thời Lượng: 30 giờ / 15 buổi
Địa Chỉ: Phòng 201 Nhà B3 Khu giảng đường B - Đại học Hàng Hải VN - 338 Lạch Tray - Ngô Quyền

Học Phí: 1,500,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về C#. Phân tích và thiết kế CSDL, tạo lập, thao tác và quản trị CSDL trên nền tảng Microsoft SQLServer 2012 nhằm xây dựng các ứng dụng quản lý.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

1. Hiểu về sức mạnh của Net Framework, của ngôn ngữ C# trong lập trình cơ sở dữ liệu; sử dụng đúng cú pháp ngôn ngữ, biết cách sử dụng C# để làm các bài toán thông thường trong lập trình.

2. Xây dựng được các kiểu cấu trúc, hiểu rõ và tự thiết kế được lớp cùng các thuộc tính, phương thức và sự kiện của lớp.

3. Hiểu rõ về cách sử dụng các loại Control trong C#; biết cách thiết kế các loại form và thao tác qua lại giữa chúng.

4. Phân tích và thiết kế CSDL, tạo lập, thao tác và quản trị CSDL trên nền tảng Microsoft SQLServer 2012.

5. Sử dụng thành thạo công nghệ truy xuất dữ liệu qua ADO.NET, biết cách sinh mã các lớp tự động, phát triển ứng dụng dựa trên mô hình 3 lớp.

6. Phát triển thành thạo các ứng dụng quản lý CSDL trên nền tảng Windows như Quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quản lý chi tiêu cá nhân, quản lý kho, quản lý hàng ăn uống, …

 

 

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

 • Các bạn sinh viên có đam mê với ngà nh công nghệ thông tin
 • Mong muốn học hỏi, sẵn sàng học tập một cách nghiêm túc
 • Có kiến thức cơ bản về CNTT như:
  • Phân tích thiết kế CSDL
  • Microsoft Sql Server.
  • Lập trình hướng đối tượng C#
  • Các lập trình viên cần bổ sung kiến thức về công nghệ Windows Forms.

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Giai đoạn 1: Ngôn ngữ C#

- Tổng quan về Net Framework

- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#

- Cú pháp điều khiển ngôn ngữ C#

- Giải các bài toán thông thường

Giai đoạn 2: Hướng đối tượng C#

- Kiểu mảng, kiểu cấu trúc

- Tự thiết kế lớp và các thành phần của lớp

- Lớp trừu tượng, giao diện

- Đa hình và thừa kế

Giai đoạn 3: Windows Forms

- Tìm hiểu các Controls cơ bản

- Tìm hiểu các Controls nâng cao

- Hệ thống menu thực đơn

- Thành thạo thiết kế Form

- Các cách truyền dữ liệu giữa các Form

Giai đoạn 4: Hệ quản trị CSDL SQLServer 2012

- Các khái niệm về CSDL

- Mô hình quan hệ thực thể

- Giới thiệu về SQL Server 2012

- Thao tác với dữ liệu

- Tạo và sử dụng views

- Tạo và sử dụng thủ tục

- Tạo và sử dụng Trigger

- Tạo cơ sở dữ liệu, các bảng, các ràng buộc

Giai đoạn 5: Kết nối và làm việc với CSDL

- ADO.NET

- Truy xuất CSDL sử dụng các đối tượng trong ADO.NET

- Sử dụng công cụ sinh lớp tự động kết nối với CSDL

- Tạo báo cáo và in ấn

- Phát triển ứng dụng dựa trên mô hình 3 lớp

Giai đoạn 6: Đồ án cuối khóa

- Tạo lập CSDL và xây dựng các thủ tục cần thiết cho ứng dụng

- Xây dựng tầng truy xuất dữ liệu

- Xây dựng các form nghiệp vụ

- Tạo báo cáo thống kê

- Đóng gói và cài đặt ứng dụng