Microsoft Word 2010

Nhóm: MOS
Học Phí : 880,000 VNĐ
600,000 VNĐ với SV.HH

MS Excel

Nhóm: MOS
Học Phí : 880,000 VNĐ
600,000 VNĐ với SV.HH

ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH PHOTOSHOP

Nhóm: Multimedia
Học Phí : 1,000,000 VNĐ

LẬP TRÌNH C# CĂN BẢN

Nhóm: Lập trình căn bản
Học Phí : 1,000,000 VNĐ

LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

Nhóm: Lập trình căn bản
Học Phí : 1,000,000 VNĐ

ONLINE MARKETING

Nhóm: Quảng cáo trực tuyến SEO
Học Phí : 5,000,000 VNĐ

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Nhóm: CISCO
Học Phí : 5,000,000 VNĐ