Tên sản phẩm: QUẢN LÝ CÔNG VĂN
Phiên bản: V02
Hãng: CITAD- Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Ngày phát hành: 14-09-2016
Phí sử dụng: Dùng thử
Lượt tải: 13
Yêu cầu:

Yêu cầu hệ thống

Tải về:

QUẢN LÝ CÔNG VĂN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

- Quản lý công văn đi, đến

- Lưu trữ công văn đi, đến

- Mẫu công văn theo chuẩn ISO 9001

YÊU CẦU HỆ THỐNG

- CPU Pentium IV 2.4 Ghz

- RAM tối thiểu: 512 MB

- HDD tối thiểu: 20 GB (trống tối thiểu 800MB).

- Hệ điều hành: Microsoft Windows XP, 7,8,..

Click vào Link để dùng thử:

http://demo.citad.vn/qlcv

Người dùng: quanly

Password: 123456a@