sự kiện

Hiển thị:

Thông báo tiếp tục hoãn thi MOS ngày 25-26/9/2021

- Từ 18-09-2021 đến 30-09-2021

- Thời gian: Từ 7:25 AM đến 11:59 PM

- Địa điểm: CITAD

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

KHAI GIẢNG LỚP MOS 2016 ONLINE THÁNG 9/2021

- Từ 01-09-2021 đến 30-09-2021

- Thời gian: Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Văn phòng CITAD (Phòng 108 nhà A5 - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

Thông tin cần biết về chuẩn đầu ra MOS cho sinh viên

- Từ 08-10-2019 đến 31-12-2020

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm